A A A

Jaarverslag 2012

                                                  JAARVERSLAG NL-TERM 2012

 

 

 

1.SAMENSTELLING BESTUUR

 

 

Per 01-01-2012 bestond het bestuur van NL-TERM uit de volgende leden : Jan Convents

  

(secretaris-penningmeester), Ingrid van Gent, Oele Koornwinder, Truus Kruyt, Willy Martin

 

(voorzitter), Els Ruijsendaal, Marcel Thelen (vice-voorzitter) en Cornelia Wermuth. Hennie

 

 van der Vliet van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie woonde de

 

 bestuursvergaderingen bij als waarnemer.

 

 

2.BESTUURSVERGADERINGEN

 

 

In de loop van het jaar vergaderde het bestuur driemaal: op 6 maart in Maastricht, op 13 juli

 

wederom in Maastricht en op 8 december in Amsterdam.

 

 

3.NL-TERM-PUBLICATIES

 

 

In 2012 verschenen de volgende publicaties:

 

-TiNT-dag 2011 onder de redactie van Els Ruijsendaal en Cornelia Wermuth (Academia

 

Press, Gent, 62 pgs.). Het boek bevat een selectie van de lezingen gehouden op de TiNT-dag

 

 in Gent (9 december 2011).

 

-Terminologie: een sleutel tot andere werelden? onder redactie van Els Ruijsendaal

 

 (Academia Press, Gent, 76 pgs.). Dit NL-TERM Cahier bevat alle lezingen die gehouden

 

werden tijdens het colloquium dat aan het IVN (= Internationale Vereniging voor

 

Neerlandistiek)-congres (27/08 -31/08-2012) voorafging. Het colloquium vond plaats te

 

 Antwerpen op 27 augustus en richtte zich op een breed publiek van in terminologie

 

geïnteresseerden in het algemeen en neerlandici extra muros in het bijzonder.

 

-Terminologie in de Lage Landen: de stand van zaken. Dit artikel van de hand van Willy

 

Martin (NL-TERM), Hennie van de Vliet (SNT) en Attila Görög (SNT), verscheen in

 

Neerlandia/Nederlands van Nu (jaargang 116, 4, 2012, 34-37) en geeft in tien rubrieken een

 

overzicht van de voornaamste aspecten van de hedendaagse terminologie in de Nederlanden.

 

 

4.NL-TERM-EVENEMENTEN

 

 

In 2012 organiseerde NL-TERM in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige

 

Terminologie twee belangrijke evenementen.

 

 

Allereerst op 27 augustus  in Antwerpen een colloquium met als titel Terminologie: een

 

sleutel tot andere werelden? Hierin lieten acht vooraanstaande terminologen hun licht

 

schijnen over terminologie in relatie tot een ‘andere’wereld, zoals de wereld van het vertalen,

 

het onderwijs, de algemene taal etc. Dit colloquium, dat voorafging aan het IVN-colloquium,

 

richtte zich in eerste instantie, hoewel niet uitsluitend, op neerlandici extra muros, een

 

doelgroep die anders voor NL-TERM niet makkelijk te bereiken valt. Het colloquium was

 

zowel kwantitatief (met ruim zestig deelnemers) als kwalitatief (acht gesmaakte korte

 

uiteenzettingen van ieder tien minuten + vijf minuten discussie) een groot succes.

 

Een tweede hoogtepunt vormde de TiNT-dag 2012 die deze keer in Amsterdam aan het

 

Meertens-instituut plaatsvond (7 december 2012). Het thema van de dag was Terminologie en

 

Actuele Taaltoepassingen. Ondanks sneeuw en barre kou kwamen de meeste ingeschreven

 

deelnemers toch opdagen (zowat zeventig van de negentig aanmeldingen). De dag bestond uit

 

twee delen: het deel vóór de lunch bevatte onder meer een interactieve sessie met paralelle

 

inlooppresentaties over automatische taaltoepassingen door taaltechnologie-ontwikkelaars en

 

eindgebruikers. Na de lunch volgde een meer klassiek deel met zeven lezingen over

 

terminologie-onderzoek en gereedschap voor vertalers. Uit de verschillende reacties achteraf

 

bleek dat TiNT voor velen een begrip is geworden, een evenement waarop ‘al wie

 

terminologie serieus neemt aanwezig moet zijn’. Ook de interactieve sessie bleek zeker voor

 

herhaling vatbaar te zijn.

 

 

5.ENQUETE

 

Vóór de zomer werd, in samenwerking met het SNT, een grootscheepse enquête opgestart om

 

problemen, oplossingen, behoeften, vragen en verwachtingen die in het veld leven beter te

 

onderkennen. Drie enquêteurs (Hennie van der Vliet, Cornelia Wermuth en Albert Oosterhof )

 

hebben, in overleg met ondergetekende en een begeleidingscommissie, een vragensjabloon

 

opgesteld aan de hand waarvan een aantal diepte-interviews van representatieve terminologen

 

 werden afgenomen.

 

In de komende maanden zullen de resultaten geanalyseerd worden. Het is de bedoeling van

 

deze resultaten gebruik te maken voor het bepalen van toekomstige activiteiten en beleid.

 

 

 

Willy Martin

Voorzitter NL-TERM

december 2012