Neologisme nr. 760:  grasgang

Bron: Gulinck, H. 1985. Landbouw, bodembescherming en landschapszorg. Landbouwkundig Tijdschrift 38(1) : p. 37-47; 

zie ook: http://www.lne.be/themas/land/beheersovereenkomsten/Grasstroken%20definties.pdf

Context: erosiebestrijding en waterbeheersing in hellende gebieden

Citaat: "Het onderscheid tussen een grasbufferstrook en een grasgang is gebaseerd op de mate waarin het

door de grasstrook opgevangen water door de strook zelf wordt afgevoerd. Een strikte definitie van

grasgang houdt in dat al het toestromende water via de grasgang wordt afgevoerd (of in de grasgang

wordt gebufferd). Van zodra (een deel van) het water over de grasstrook naar een naburig

(stroomafwaarts) perceel stroomt of de grasstrook a.h.w. 'oversteekt', zodat de grasstrook de

geleidende functie niet (100%) uitoefent, spreken we van een grasbufferstrook." 

Commentaar: technische term die de laatste jaren meer gebruikt wordt

Voorgesteld door: Hubert Gulinck

Ingevoerd door: JC  op 26 december 2009

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom