A A A

TiNT 2010

 

Op vrijdag 3 december 2010 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie voor de tweede maal de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om actueel onderzoek en de professionele praktijk op het gebied van Nederlandstalige terminologie voor te stellen voor een breed publiek. TiNT 2010 vindt plaats op 3 december 2010 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, van 10.00 tot 16.45 uur. Er wordt in een lunch voorzien en na afloop schenken we nog een borrel. Bovendien ontvangt u een gratis exemplaar van de TiNT-bundel van 2009.

 

De TiNT-dagen

 

De TiNT-dagen zijn bedoeld als een ontmoetingsplaats van onderzoek en praktijk: sprekers en publiek bestaan dus niet alleen uit academici, maar ook uit professionals die regelmatig met vaktaal werken (bv. vertalers, docenten, div'ers, kennismanagers en publicisten) en andere geïnteresseerden.

De organisatoren van de TiNT-dag zijn van mening dat het vakgebied zijn voordeel kan doen met deze jaarlijkse bijeenkomst, waar lopend onderzoek gepresenteerd kan worden, waar beginnende en door de wol geverfde onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en waar de academische terminologie en de mensen uit de praktijk van gedachten kunnen wisselen. Wie de terminologie serieus neemt, is op de TiNT aanwezig.

TiNT 2010: drie thema's en een bierviltje

 

TiNT 2010 is rond drie thema's opgebouwd: Termextractie, Terminologiebeheer en Variatie en consistentie.

Het eerste thema is zeer actueel, aangezien de Nederlandse Taalunie de aanbesteding van een termextractor heeft afgerond. Deze termextractor, die binnen afzienbare tijd beschikbaar zal zijn, zal de mogelijkheden voor professioneel terminologiebeheer voor het Nederlands sterk vergroten. Op TiNT spreken de ontwikkelaars, maar ook twee ontwikkelaars van andere termextractors voor het Nederlands.

Het tweede thema, terminologiebeheer, is actueel doordat van verschillende kanten de wiki als interactief terminologieplatform naar voren wordt geschoven. We hebben twee voorstellen. Daarnaast is er een presentatie over de in terminologiekringen beroemde Thesaurus Zorg en Welzijn. Terwijl een wiki heel geschikt lijkt voor interactief verkeer tussen relatief onafhankelijke professionals in een specifiek domein, lijkt een thesaurus juist een interessante optie voor terminologiebeheer in grotere instellingen en ondernemingen.

Tot slot komt een aantal terminologen en vertalers aan het woord dat zich buigt over de structurele problemen van de terminologie: de spanning tussen terminologische variatie in een domein en de wens van consistentie in de terminologie, tussen taalbeschrijving en standaardisatie. Deze zeer centrale problematiek zal van verschillende kanten belicht worden aan de hand van de praktijk.

En dan is er ook nog de prijsvraag om het beste bierviltje met daarop de theorie van de terminologie. De race is nog niet gelopen, u kunt nog kansrijk inzenden. Op de website www.nedterm.org vindt u de bijzonderheden.

 

Programma van de TiNT-dag 3 december 2010 op de Vrije Universiteit te Amsterdam

 

9.30: Inschrijving en ontvangst

10.00 - 10.10: opening door W. Martin, voorzitter van NL-Term

10.10 - 11.45: Thema termextractie

 • P.F. de Vries Robbé, CoTerm: Het project termextractie in het beleid van CoTerm
 • D. de Vries, Gridline: Termtreffer: automatische Termextractie voor het Nederlands
 • L. Macken, E. Lefever, V. Hoste, Hogeschool Gent: Bilinguale termextractie van enkel- en meervoudige termen
 • P. Vossen, Vrije Universiteit: Termextractie in het KYOTO-systeem voor kennismanagement
 • discussie

11.45 - 12.00: Terminologie op een bierviltje, de prijsvraag

12.00 - 13.15: Lunch

13.15 - 14.50: Thema terminologiebeheer

 • J. van Aalten-Brouwers en R. Vlot, Thesaurus Zorg en Welzijn: Thesaurus Zorg en Welzijn: Uitgebreid trefwoordenbestand voor de sector zorg en welzijn in Nederland
 • P. Vanden Bulcke, Hogeschool Gent: JuriGenT, tweetalige juridische databank ontworpen voor de vertaler: knelpunten en oplossingen
 • N. Hillen, Taalcentrum VU: De wiki voor Hoger Onderwijsterminologie
 • A. Görög, Steunpunt Nederlandstalige Terminologie: TermTools: een interactief platform voor het beheren van terminologiesoftware
 • discussie

14.50 - 15.10: pauze

15.10 - 16.40: Thema terminologieën: variatie en consistentie

 • H. Kockaert, Lessius Hogeschool: Terminologienormalisering: horizontale en verticale wisselwerkingen binnen ISO/TC 37
 • K. Kerremans, Erasmushogeschool Brussel: Vertalingen van terminologische varianten: een vergelijkende studie
 • J. de Meyere, studente Lessius Hogeschool: Terminologische inconsistentie in Franstalige arresten van het Hof van Cassatie en hun Nederlandstalige vertalingen
 • Sue Muhr-Walker, vertaalster: Lover boys. Engelse terminologie in de sociale hulpverlening
 • discussie

16.40: sluiting en borrel

17:30: Algemene Ledenvergadering NL-TERM